محسن دامادی پور در حجره طلبگی نوشت:

اساس عرفان عملی

بسم الله الرحمن الرحیم

اساس عرفان عملی و سیر و سلوک الی الله، ترک معصیت است.

تا زمانی که ملکه ی ترک معصیت حاصل نشده باشد، دنبال ذکر و ورد و استاد رفتن بی حاصل بوده و چون آب در هاون کوبیدن است.

انّما یتقبل الله من المتقین

#عرفان_عملی

منبع حجره طلبگی