چهارشنبه : ۲۷ تیر ۱۳۹۷

خانه» بایگانی تیر, ۱۳۹۶
دسته ، تاریخ چهارشنبه : ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸

کارگاه صورتهای گوناگون اجرای صیغه عقد + صوت

مقدمه:
یکی از امور ضروری برای طلبه علی الخصوص طلبه معمم این است که با صیغه های مختلف عقود و ایقاعات آشنایی داشته باشد و هنگام مراجعه و درخواست مردم بتواند آنها را برای ایشان اجرا نماید. از جمله مهمترین و پرمراجعه ترین آنها عقد نکاح دائم است. ما در این کارگاه به صورت عملی با مشارکت طلاب گرامی اجرای این عقد را تمرین نموده ایم. این کارگاه را در جمع طلابی که مشغول تحصیل کتاب النکاح لمعه بودند تشکیل دادیم و سعی کردیم اکثر حالتهایی را که هنگام اجرای عقد دائم ممکن است با آن مواجه باشیم، بررسی کنیم.
با توجه به فتوای حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، که خلاصه آنها را ذیلا ذکر می کنیم، به صورتهای گوناگونی میتوان عقد دائم نکاح را جاری ساخت.
ایشان در مساله ۱ می فرمایند احوط آن است که ایجاب از جانب زن و قبول از جانب مرد انشاء شود.
در مساله۲ می فرمایند احوط آن است که عقد دائم فقط با دو لفظ «انکحت» و «زوّجت» قابلیت اجرا دارد. نیز برای قبول می توان فقط به لفظ «قبلت» اکتفا کرد و متعلقات ایجاب را برای آن ذکر نکرد.
در مساله۳ نظرشان این است که هر کدام از دو لفظ فوق برای اجرای عقد دائم به صورت دو مفعولی استعمال می شوند و اولی آن است که مرد (زوج) مفعول اول و زن (زوجه) مفعول دوم قرار گیرد. البته عکس این صورت نیز جایز است. همچنین مفعول دوم این دو صیغه ممکن است بی واسطه بیاید و نیز ممکن است به واسطه حرف جر «من» یا «لـ» بیاید. (البته اگر مفعول دوم با حرف جر استعمال شد زوجه به عنوان مفعول اول قرار می گیرد.)

متن کارگاه صورتهای گوناگون اجرای عقد دائم:
صورت اول: خود زن و مرد صیغه را جاری کنند
۱٫ زن:    أنکحتک نفسی على المهر المعلوم
مرد:       قبلت النکاح لنفسی على المهر المعلوم  (هکذا)  (قبلت)
۲٫ زن:    أنکحت نفسی منک- أو لک- على المهر المعلوم
مرد:       قبلت النکاح لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)
۳٫ زن:    زوجتک نفسی على المهر المعلوم
مرد:       قبلت التزویج لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)
۴٫ زن:    زوجت نفسی منک أو لک
مرد:       قبلت التزویج لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)

صورت دوم: وکیل زن و مرد صیغه را جاری کنند و تنها به نام موکلشان اکتفا کنند
۱٫وکیل زن:          زوّجت محمّدا زینب على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت التزویج لمحمد على المهر المعلوم
۲٫ وکیل زن:         زوّجت زینب من محمّد على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت التزویج لمحمد على المهر المعلوم
۳٫ وکیل زن:         انکحت محمّدا زینب على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت النکاح لمحمد على المهر المعلوم
۴٫ وکیل زن:         انکحت زینب من محمّد على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت النکاح لمحمد على المهر المعلوم

صورت سوم: وکیل مرد و زن صیغه را جاری کنند و علاوه بر نام موکل به وکالت خود نیز تصریح کنند
۱٫وکیل زن:          أنکحت موکلک محمد موکلتی زینب على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت النکاح لموکلی محمد على المهر المعلوم( هکذا)
۲٫ وکیل زن:         انکحت موکلتی زینب من موکلک محمد (لموکلک) على المهر المعلوم
وکیل مرد:            قبلت النکاح لموکلی محمد على المهر المعلوم( هکذا)
۳٫ وکیل زن:         زوّجت موکّلک محمد موکّلتی زینب على المهر المعلوم
وکیل مرد:             قبلت التزویج لموکّلى محمد على المهر المعلوم
۴٫ وکیل زن:         زوّجت موکّلتی زینب من موکّلک (لموکلک) محمد على المهر المعلوم
وکیل مرد:             قبلت التزویج لموکّلى محمد على المهر المعلوم

صورت چهارم: زوجین صغیره باشند و ولی آنها برای عقد وکیل گرفته باشند
۱٫وکیل صغیره:      انکحت ابن موکلک محمد بنت موکلی زینب علی المهر المعلوم
وکیل صغیر:          قبلت النکاح لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم
۲٫ وکیل صغیره:     انکحت بنت موکلی زینب من ابن موکلک (لابن موکلک) محمد علی المهر المعلوم
وکیل صغیر:          قبلت النکاح لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم
۳٫ وکیل صغیره:     زوجت ابن موکلک محمد بنت موکلی زینب علی المهر المعلوم
وکیل صغیر:          قبلت التزویج لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم
۴٫ وکیل صغیره:     زوجت بنت موکلی زینب من ابن موکلک (لابن موکلک) محمد علی المهر المعلوم
وکیل صغیر:          قبلت التزویج لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم

صورت پنجم ولی دختر و پسر در مواردی که بر آن دو ولایت داشته باشند، صیغه را جاری کنند
۱٫ولی دختر:         انکحت ابنک محمد ابنتی زینب علی المهر المعلوم
ولی پسر:             قبلت النکاح لابنی محمد علی المهر المعلوم
۲٫ ولی دختر:        انکحت ابنتی زینب من ابنک (لابنک) محمد علی المهر المعلوم
ولی پسر:             قبلت النکاح لابنی محمد علی المهر المعلوم
۳٫ ولی دختر:        زوجت ابنک محمد ابنتی زینب علی المهر المعلوم
ولی پسر:             قبلت التزویج لابنی محمد علی المهر المعلوم
۴٫ ولی دختر:        زوجت ابنتی زینب من ابنک (لابنک) محمد علی المهر المعلوم
ولی پسر:             قبلت التزویج لابنی محمد علی المهر المعلوم

صورت ششم: یک نفر وکیل هر دو باشد و صیغه را از جانب هر دو جاری نماید
۱٫ وکیل زن و مرد:             انکحت موکلی محمد موکلتی زینب علی المهر المعلوم
خود وکیل زن و مرد:           قبلت النکاح لموکلی محمد علی المهر المعلوم
۲٫ وکیل زن و مرد:             انکحت موکلتی زینب من موکلی (لموکلی) محمد علی المهر المعلوم
خود وکیل زن و مرد:           قبلت النکاح لموکلی محمد علی المهر المعلوم
۳٫ وکیل زن و مرد:             زوجت موکلی محمد موکلتی زینب علی المهر المعلوم
خود وکیل زن و مرد:           قبلت التزویج لموکلی محمد علی المهر المعلوم
۴٫ وکیل زن و مرد:             زوجت موکلتی زینب من موکلی (لموکلی) محمد علی المهر المعلوم
خود وکیل زن و مرد:           قبلت التزویج لموکلی محمد علی المهر المعلوم

صورت هفتم: وکیل زن و خود مرد صیغه ر جاری نمایند
۱٫وکیل زن:          انکحتک موکلتی زینب علی المهر المعلوم
مرد:                   قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم
۲٫ وکیل زن:         انکحت موکلتی زینب منک (لک) علی المهر المعلوم
مرد:                   قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم
۳٫ وکیل زن:         زوجتک موکلتی زینب علی المهر المعلوم
مرد:                   قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم
۴٫ وکیل زن:         زوجت موکلتی زینب منک (لک) علی المهر المعلوم
مرد:                   قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم

صوت کارگاه : اینجا دریافت کنید

 

منبع : طلبگی تا اجتهاد

معرفی کتاب راز ۳۱۳

کتاب «راز ۳۱۳» نوشته ی «محمد ذکاوت صفت»، تحقیقی تحلیلی درباره ی یاران خاص امام زمان علیه السلام می باشد. این کتاب به ده سؤال اصلی پیرامون یاران خاص امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پاسخ می دهد که عبارتند از:
سابقه ی عدد  ۳۱۳ چیست؟
آیا واقعاً  ۳۱۳ نفر یارِ خاص، شرط ظهورند؟ یعنی هر زمان که تعداد این افراد خاص به عدد  ۳۱۳ رسید، امام مهدی علیه السلام ظهور می کند؟
آیا این یاران خاص، تعیین شده اند و نام و یا مکان زندگی آنها در روایات ذکر شده است؟
آیا تمام  ۳۱۳ نفر در عصر ظهور زنده اند یا از مرحومین نیز جزء آنها هستند و به هنگام ظهور رجعت می کنند؟
آیا خودشان می دانند که جزء یاران خاص امام هستند؟
آیا همدیگر را می شناسند؟
اگر یاران خاص از ملّیتهای مختلفند و در جهان پراکنده اند، چگونه خبر از ظهور پیدا می کنند و چگونه به خدمت امام می رسند؟
ویژگیهای آنان از نظر ایمان و اطاعت و عبادت و شجاعت چیست؟
آیا همه ی یاران خاص، در یک درجه از ایمانند؟
۱۰٫ آیا می شود جزء یاران خاص امام؛ یعنی جزء  ۳۱۳نفر شد؟
مؤلف کتاب در پاسخ به سؤال سابقه ی عدد ۳۱۳ با بیان این که این عدد سابقه ی طولانی دارد، پنح مورد از نمونه هائی که عدد آنها در طول تاریخ ۳۱۳ نفر بوده است، نام می برد که عبارتند از: تعداد پیامبران مرسل، تعداد سپاه طالوت پس از آزمایش، تعداد اوصیاء، تعداد ملائکه در جنگ بدر و تعداد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر.
همچنین ایشان در نکته ای لطیف می نویسد:
شاید ذکر این مطلب خالی از لطف نباشد که عدد ۳۱۳ در حساب ابجد کبیر برابر با کلمه ی «جَیش» (ج+ ی+ ش= ۳+۱۰+۳۰۰=۳۱۳) است. و کلمه ی «جَیش» در زبان عربی به معنای «سپاه» در زبان فارسی است.
مؤلف کتاب در بیان بعضی از شرائط ظهور، پنج شرط را از شرائط ظهور می شمرد که عبارتند از:
وقوع نشانه های ظهور، وجود ۳۱۳ نفر یار مؤمن و مخلص، وجود حداقل ده هزار مرد جنگی مطیع، آمادگی جهان برای مصلح جهانی، و بالأخره اراده و اجازه ی الهی نسبت به ظهور امام عصر علیه السلام.
ایشان در عنوان «وقوع نشانه های ظهور»، این نشانه ها را به «نشانه های حتمی» و «نشانه های غیر حتمی» تقسیم می کند و نشانه های حتمی را به «نشانه های غیر مقارن» و «نشانه های مقارن ظهور» تقسیم می نماید.
همچنین نشانه های حتمی را چنانکه در روایات متعددی ذکر شده است، پنج نشانه می داند که عبارتند از:
خروج سفیانی
قیام مرد یمانی
ندای آسمانی
فرو رفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیداء
شهادت نفس زکیّه
مؤلف کتاب «راز ۳۱۳» با علم به این که تاکنون سه قول از معاصرین در این که ظهور امام زمان علیه السلام همچون غیبت ایشان به صغری و کبری تقسیم می شود، و با رد این اقوال، به دلیل استحسانی بودنِ آن و نبود دلیل روائی بر آن، به تقسیم ظهور امام زمان به «ظهور اصغر» و «ظهور اکبر» بر اساس روایات می پردازد و در این باره می نویسد:
ظهور اصغر امام مهدی علیه السلام در سحرگاه روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ، سه ماه و هفده روز ( ۱۰۷ روز) قبل از ظهور اکبر او (قیام) صورت می گیرد. در آن سحرگاه مبارک، جبرئیل در آسمان حضرت مهدی را با نامش و نام پدرانش علیهم السلام معرفی می کند و ظهور اصغر شروع می گردد. منظور ما از ظهور اصغر، اعلان عمومی نام حضرت توسط جبرئیل به زبانهای مختلف و اطلاع جهانیان از حقانیّت مذهب شیعه است. حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه، ظهور اصغر را از مدینه آغاز خواهند کرد.
صد و هفت روز بعدتر؛ یعنی در روز شنبه، عاشورای ماه محرم سال بعد از ظهور اصغر، خورشید عالمتاب وجود جانبخش امام زمان علیه السلام، ظهور اکبر (قیامِ) خود را از مکه ی مکرّمه آغاز می کند و اشک فراق از چهره خسته و غبارآلود بشریت می زداید، بر لبان خشکیده ی دلهای منتظران خنکای طراوت لبخند می نشاند و به جانهای عاشقان مشتاق، جام باده ی وصال می نوشاند.
منظور ما از ظهور اکبر، آغاز قیام امام می باشد که از کنار خانه ی خدا پس از ظهور اصغر در مدینه و جمع شدن یاران خاص (۳۱۳ نفر) آغاز می گردد.
از مطالب منحصر به فرد و شایسته ی خواندن این کتاب کوچک، بررسی فاصله ی پنج نشانه ی حتمی ظهور تا ظهور اکبر امام زمان می باشد که بر اساس روایات و با پرهیز از هرگونه توقیت صورت گرفته است.
از ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ارائه ی تقسیم دقیقی از نشانه های ظهور، که ثمره ی آن  عدم اشتباه شرائط ظهور با نشانه های ظهور و و همچنین نشانه های حتمی با نشانه های مقارن خواهد بود.
تفصیل بین جمعه ی ظهور  و شنبه ی قیام امام زمان علیه السلام، که ثمره ی آن عدم خلط بین این دو که ۱۰۷ روز با هم فاصله دارند، می باشد.
تعیین فاصله ی نشانه های حتمی ظهور با ظهور اکبر بر اساس روایات، که ثمره ی آن تعیین قطعی زمان ظهور پس از وقوع یکی از علائم پنجگانه ی حتمی ظهور (وقوع مصداق قطعی علامت) می باشد، البته با پرهیز از هرگونه توقیت و تعیین وقت برای زمان ظهور و فقط بیان روایات در این زمینه.
بررسی علت تفاوت در زمان حضور یاران خاص امام (۳۱۳ نفر) خدمت امام زمان علیه السلام که ثمره ی آن برتری یاران شرقی بر یاران غربی با شاخص مکانی مکّه مکرّمه خواهد بود.
تحقیق نظریه ی توقیفی نبودن؛ یعنی قابل تعویض بودن و دارای وجود علی البدل بودنِ ۳۱۳ یار خاص امام زمان علیه السلام، که ثمره ی آن امکان ورود و ملحق شدن به گروه ۳۱۳ نفر و احتمال خروج از اسامی ۳۱۳ نفر می باشد.
همچنین از بعضی مباحث این کتاب می توان موارد زیر را نام برد:
یاران خاص امام زمان علیه السلام همگی مرد هستند.
یاران خاص امام زمان علیه السلام هیچکدام از عرب و از نسل عرب نیستند.
یاران خاص امام زمان علیه السلام در عصر ظهور زنده اند و از کسانی که شهید شده اند یا رحلت کرده اند، جزء ۳۱۳ نفر نمی باشند.
یاران خاص امام زمان علیه السلام از برترین مؤمنان موجود در زمان خود می باشند.
این کتاب توسط مؤلف در سال ۱۳۹۴ نوشته شده و توسط انتشارات شکوفه ی یاس به تیراژ ۳۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

منبع: صدای سخن عشق