آموزشی

  • فرق بین تذکر و تعلم

    عیسی شیروانی نوشت: تذکّر طلب نمودن چیزی است برای حصول در آینده به همان نحوی که در گذشته برایش حاصل بود، اما تعلّم آن است که چیزی برای شخص در آینده حاصل شود بدون اینکه…