اعتقادی

  • عوامل درون دینی دین گریزی

      ۱ـ بد فهمیدن و نفهیدن اگر دین به درستی فهمیده نشود و عمیق دریافت نگردد، فهمی آسیب دیده در انسان شکل می گیرد و چنین فهم و دریافتی راهبر به مقاصد دین نیست، بلکه…