شهدا

  • میهمان عروسی…

    نویسنده میرزمانی این روز ها بازار مجالس عروسی  داغه. اما آنچه که نگران کننده است، این است که چرا باید این پدیده زیبای ازدواج و محرمیت  دو نفر با آلوده شدن به گناه همراه بشه،…