در جنگل سر سبز و قشنگي  خرگوش باهوشي زندگي مي كرد.
يك گرگ پيرو يك روباه بدجنس هم هميشه نقشه مي كشيدند تا اين خرگوش را شكار كنند.
ولي هيچوقت موفق نمي شدند.
يك روز روباه مكار به گر گ گفت: من نقشه جالبي دارم  و اين دفعه مي توانيم خرگوش را شكار كنيم.
گرگ گفت: چه نقشه اي؟
روباه گفت: تو برو ته جنگل ، همانجا كه قارچهاي سمي رشد مي كند و خودت را به مردن بزن. من پيش خرگوش مي روم و مي گويم كه تو مردي. وقتي خرگوش مي آيد تا تو رو ببيند تو بپر  و او را بگير.گرگ قبول كرد و به همانجائي رفت كه روباه گفته بود.
روباه هم نزديك خانه خرگوش رفت و شروع به گريه و زاري كرد.
با صداي بلند گفت: خرگوش اگر بدوني چه بلائي سرم آمده و همينطور با گريه و زاري ادامه داد ، ديشب دوست عزيزم گرگ پير اشتباهي از قارچ هاي سمي جنگل خورده و مرده اگر باور نمي كني برو خودت ببين.
و همينطور كه خودش ناراحت نشان ميداد دور شد.
خرگوش از اين خبر خوشحال شد پيش خودش گفت برم ببينم چه خبر شده است.
او همان جائي رفت كه قارچهاي سمي رشد مي كرد. از پشت بوته ها نگاه كرد و ديد گرگ پير روي زمين افتاده و تكان نمي خورد.
خوشحال شد و گفت از شر اين گرگ بدجنس راحت شديم. خواست جلو برود و نزديك او را ببيند اما قبل از اينكه از پشت بوته ها بيرون بيايد پيش خودش گفت:‌ اگر زنده باشد چي؟ آنوقت مرا يك لقمه چپ مي كند. بهتر است احتياط كنم و مطمئن شوم كه او حتما مرده است.
بنابراين از پشت بوته ها با صداي بلند ، طوريكه گرگ بشنود گفت: پدرم به من گفته وقتي گرگ ميمرد دهنش باز مي شود ولي گرگ پير كه دهانش بسته است.
گرگ با شنيدن اين حرف كم كم و اهسته دهانش را باز كرد تا به خرگوش نشان بدهد كه مرده است.
خرگوش هم كه با دقت به دهان گرگ نگاه مي كرد متوجه تكان خوردن دهان گرگ شد و فهميد كه گرگ زنده است. بعد با صداي بلند فرياد زد: اي گرگ بدجنس تو اگر مرده اي پس چرا دهانت تكان مي خورد. پاشو پاشو باز هم حقه شما نگرفت. و با سرعت از آنجا دور شد.
منبع: کودکان
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *