محسن دامادی پور در حجره طلبگی نوشت:
اساس عرفان عملی
بسم الله الرحمن الرحیم
اساس عرفان عملی و سیر و سلوک الی الله، ترک معصیت است.
تا زمانی که ملکه ی ترک معصیت حاصل نشده باشد، دنبال ذکر و ورد و استاد رفتن بی حاصل بوده و چون آب در هاون کوبیدن است.
انّما یتقبل الله من المتقین
#عرفان_عملی

منبع حجره طلبگی