بنیانگذار پزشکی شیمیایی کیست؟

بنیانگذار پزشکی شیمیایی کیست؟ طب غربی، فرزند ناقص الخلقه طب اصیل برشی از کتاب دارو مسئله پزشکی قرن : در ۴۵۰ سال پیش خشت نخستین بناى معظم پزشکى جدید، به توسط…